Missie WAI-NOT

WAI-NOT wil actief werken rond sociale inclusie specifiek voor personen met een verstandelijke beperking. Onze activiteiten richten zich zowel op kinderen en jongeren als op volwassenen, hun begeleiders, ouders en leerkrachten.

Door onze doelgroep zoveel mogelijk vaardig te maken met computer, internet en andere media wil WAI-NOT zijn steentje bijdragen tot de digitale inclusie. WAI-NOT onderschrijft de elementen die verwijzen naar de Conventie van Genève inzake de rechten van de mens (2008).

Binnen de verschillende facetten van nieuwe media wordt een belangrijk accent gelegd op competenties (vaardigheden, kennis en attitudes) die je nodig hebt in het omgaan met de geavanceerde mogelijkheden van het internet.

Een belangrijk accent wordt gelegd op veilig internetgebruik. Immers, veiligheid zet aan tot inclusiever gebruik van internet. We willen onze doelgroep begeleiden richting een grotere E-weerbaarheid.

Daarnaast leggen we nadruk op digitale toegankelijkheid van het internet, specifiek voor onze doelgroep. De toegankelijkheid wordt gepromoot in 2 richtingen: creëren van een aangepaste omgeving, maar ook sensibiliseren om bestaande informatie op het internet zo toegankelijk mogelijk te maken voor onze doelgroep.

Binnen een aangepaste internetomgeving willen we een verantwoord spelaanbod doen met een hoog “fun”-gehalte en actuele info op maat ter beschikking stellen.

Veel aandacht willen we ook geven aan de communicatieve en interactieve digitale toepassingen. WAI-NOT draagt bij tot de persoonlijke ontwikkeling en netwerkvorming voor personen met een verstandelijke beperking.

WAI-NOT wil bovendien veel belang hechten aan samenwerkingen met partners die de initiële doelstellingen van onze organisatie ondersteunen.