Gebruikersvoorwaarden

Gebruiksvoorwaarden website www.wai-not.be, www.wai-not.org en www.wai-not.be/admin
Juridische informatie en privacybeleid

1. Algemeen

Alle websites werden gecreëerd door WAI-NOT, Departement Onderwijs en Vorming, KlasCement (team WAI-NOT), Koning Albert II-laan 15, 1210 Brussel.

De websites en de informatie die zich erop bevindt mogen gebruikt worden op voorwaarde dat de hier weergegeven gebruiksvoorwaarden volledig nageleefd worden.
Door gebruik te maken van deze websites verbindt u er zich van rechtswege toe de gestelde gebruiksvoorwaarden te aanvaarden en na te leven.

WAI-NOT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor technische schade die de gebruiker ondervindt bij het gebruik van de websites.
WAI-NOT is evenmin aansprakelijk voor mogelijke virussen indien deze zouden voorkomen op de websites en wijst alle aansprakelijkheid af voor enige schade die deze virussen kunnen veroorzaken.

2. Beheer van informatie

WAI-NOT levert de beste inspanningen om ervoor te zorgen dat de weergegeven informatie zo volledig, correct, precies en actueel mogelijk is.
WAI-NOT kan niet aansprakelijk gesteld worden voor onjuiste of onvolledige gegevens die te vinden zijn op deze websites.

Mocht de weergegeven informatie fouten bevatten of mocht er informatie, die de gebruiker op de websites mag verwachten, ontbreken, dan engageert WAI-NOT zich ertoe dit zo snel mogelijk recht te zetten nadat het van dergelijke onvolkomenheden op de hoogte werd gebracht.  Wij nodigen u dan ook uit om al uw opmerkingen door te geven aan WAI-NOT, via .
De inhoud van de websites kan steeds zonder aankondiging of kennisgeving door WAI-NOT aangepast, gewijzigd, aangevuld of verwijderd worden.

3. Gebruik van informatie

Tenzij anders wordt aangegeven, is de informatie die u op deze sites vindt, vrij van rechten. De informatie mag kosteloos en mits bronvermelding voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden worden aangewend.

WAI-NOT behoudt alle intellectuele eigendomsrechten op deze sites. Bepaalde softwaretoepassingen en grafische elementen op de websites worden door derden aangeleverd en kunnen door het auteursrecht beschermd worden, waardoor de mogelijkheid tot gebruik en reproductie beperkt wordt en aan de voorafgaande toestemming van de auteur onderworpen wordt.

4. Links naar websites

WAI-NOT plaatst op www.wai-not.be geen enkele link naar andere sites. Alles blijft binnen de beveiligde omgeving. Dit is bewust gedaan om het surfen van de gebruikers te vereenvoudigen en veilig te houden.

WAI-NOT plaatst op www.wai-not.org links naar andere sites, die van nut kunnen zijn voor de surfer.

WAI-NOT  geeft geen enkele garantie betreffende de inhoud, de informatiebronnen, de beschikbaarheid en de kwaliteit of volledigheid van  websites van derden en kan hiervoor bijgevolg niet voor verantwoordelijk gesteld worden.

WAI-NOT aanvaardt geen aansprakelijkheid voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die voortvloeit uit het raadplegen of het gebruik van externe websites en hun inhoud.

Indien de informatie, die beschikbaar is op doorgelinkte websites niet betrouwbaar, juist, actueel of in strijd met de wetgeving is, behoudt WAI-NOT zich het recht de link naar de website zonder enige verwittiging te verwijderen. U mag steeds problemen met links melden aan WAI-NOT, via . WAI-NOT behoudt zich het recht links naar externe informatie te weigeren.

5. Persoonsgegevens

WAI-NOT verzamelt geen persoonsgegevens tenzij u deze op vrijwillige basis verstrekt bij het invullen van het registratieformulier.

Wanneer u persoonsgegevens verstrekt aan WAI-NOT, dan worden deze opgeslagen in een beveiligde omgeving die niet toegankelijk is voor het publiek. De informatie zal louter voor interne doeleinden verwerkt worden. WAI-NOT verwerkt de persoonsgegevens om de gebruikers op een veilige manier op www.wai-not.be te laten surfen en met andere gebruikers in contact te komen. Bij het invullen van het registratieformulier kan aangevinkt worden of u de nieuwsbrief wenst te ontvangen. Uitschrijven voor de nieuwsbrief is op elk moment mogelijk. Neem hiervoor contact op via .

Persoonsgegevens worden in de regel niet doorgegeven aan andere organisaties, behalve om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en in geval van uitdrukkelijk verzoek van de gerechtelijke autoriteiten of politiediensten.
In het uitzonderlijke geval dat WAI-NOT persoonsgegevens doorgeeft aan andere organisaties wordt dit expliciet vermeld of wordt de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker gevraagd.
Door zijn persoonsgegevens te verstrekken geeft de gebruiker aan WAI-NOT de uitdrukkelijke toestemming om deze te verwerken voor bovenvermelde doeleinden.

Op aanvraag verleent WAI-NOT aan de bezoekers van de website toegang tot eventuele informatie die er van hen bijgehouden wordt.
De gebruiker heeft evenzeer het recht zijn of haar persoonsgegevens te corrigeren of te laten verwijderen uit het databestand.
Hiertoe kan WAI-NOT gecontacteerd worden (e-mail:  ).

6. Niet-toegestaan gebruik van de website

De gebruiker verbindt er zich ondermeer toe:
– de informatie niet op een onrechtmatige, onwettelijke manier te gebruiken
– geen zodanig gebruik te maken van deze website waardoor de website wordt beschadigd, vervormd, onderbroken of op enige wijze minder efficiënt wordt gemaakt.
– de website niet te gebruiken op een dergelijke wijze dat er een inbreuk gepleegd wordt op de rechten van een natuurlijk persoon, rechtspersoon, of vereniging, zoals onder meer , doch niet uitsluitend , de rechten van privacy en intellectuele eigendom.
– de website niet te gebruiken voor transmissie of posting van computervirussen, of voor transmissie of posting van illegaal of onrechtmatig materiaal, of van materiaal dat op enige wijze ongepast is, met inbegrip van, maar niet beperkt  tot materiaal met een lasterlijk, obsceen of bedreigend karakter.

WAI-NOT behoudt elk recht om de gebruiker in gebreke te stellen en/of zich burgerlijke partij te stellen indien door het overtreden van bovenstaande bepalingen of op andere wijze schade toegebracht wordt aan haar belangen of deze van derden.

7. Geschillen

Deze onlineovereenkomst en alle geschillen die voortkomen uit het gebruik van de website of enig gegeven dat erop staat, vallen onder de toepassing van het Belgisch recht. Uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Leuven zijn bevoegd.

8. Contactgegevens

Departement Onderwijs en Vorming
KlasCement (team WAI-NOT)
Koning Albert II-laan 15
1210 Brussel